Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú výlučne práva a povinnosti medzi kupujúcim a spoločnosťou ABRUZZI GROUP,  s.r.o., so sídlom Mierová 27, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 44 329 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 20513/P, oddiel Sro, ako Predávajúcim.

 • Definícia spoločnosti

ABRUZZI GROUP,  s.r.o., so sídlom Mierová 27, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 44 329 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 20513/P, oddiel Sro, je prevádzkovateľom elektronického obchodu http://www.abrgroup.sk.

Spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. je Predávajúcim v elektronickom obchode http://www.abrgroup.sk/osobne.php len pre tie tovary, pri ktorých je to výslovne uvedené („ďalej len Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare a s veľkým písmeno “P“ na začiatku slova). V ostatných prípadoch plní úlohu Sprostredkovateľa („ďalej len Sprostredkovateľ“). (Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o.. nie je uvedená pri jednotlivom druhu tovaru výslovne ako „Predávajúci“, platí, že pri tomto tovare je len Sprostredkovateľom jeho predaja a kupujúci objednaním takéhoto tovaru vstupuje do právneho vzťahu (t.j. uzatvára kúpnu zmluvu) s tretím subjektom, ktorý je pri tomto tovare uvedený ako predávajúci a pre ktorého spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. predaj jeho tovarov sprostredkúva.) 

 • Definícia predávajúceho

Predávajúcim je v elektronickom obchode http://www.abrgroup.sk. vždy ten právny subjekt (označený príslušnými identifikačnými údajmi, ako sú obchodné meno, sídlo, IČO), ktorý je pri jednotlivom druhu tovaru výslovne uvedený ako predávajúci tohto jednotlivého druhu tovaru. Spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. v zmysle jej vyššie uvedenej definície môže, ale nemusí byť predávajúcim jednotlivých druhov tovarov ponúkaných na predaj prostredníctvom elektronického obchodu http://www.abrgroup.sk. Pri každom tovare a tiež v priebehu nákupného procesu (t.j. objednávania tovaru) je osoba predávajúceho v elektronickom obchode http://www.abrgroup.sk. pre potreby kupujúceho jednoznačne identifikovaná jej príslušnými údajmi.

 • Definícia Sprostredkovateľa

Pri tovare zverejnenom v elektronickom obchode http://www.abrgroup.sk. pri ktorom je uvedený iný predávajúci ako spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o., plní prevádzkovateľ elektronického obchodu, spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o., len úlohu Sprostredkovateľa predaja tovarov iných predajcov („ďalej len Tretia strana“). Kupujúci, ktorý je o tejto skutočnosti transparentne informovaný počas celého nákupného procesu, objednaním takéhoto tovaru akceptuje, že zmluvné vzťahy založené objednávkou kupujúceho sa riadia v zmysle obchodných podmienok týchto Tretích strán a že objednaním si takéhoto tovaru vstupuje do právneho vzťahu s Treťou stranou. Úloha Sprostredkovateľa spoločnosti ABRUZZI GROUP s.r.o., spočíva v takomto prípade v komunikácií a uskutočnení  objednávky kupujúceho  s Treťou stranou.

 • Definícia Kupujúceho

Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu http://www.abrgroup.sk . a uzatvorila tak výlučne s Predávajúcim (teda nie s Treťou stranou) zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie („ďalej len Kupujúci“).

III. Objednanie tovaru

Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (sprostredkovateľskej zmluvy), podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a jeho potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len “POTVRDENIE OBJEDNÁVKY”). Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

III. Ceny

 

Všetky ceny za tovar – motorové vozidlo a služby sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur. Ceny tovarov sú uvedené bez nákladov na dopravu a bez nákladov spojených s prihlásením PKW, LKW, pokiaľ pri konkrétnom motorovom vozidle nie je uvedené inak.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je pre daný druh tovaru platná (aktuálna) v deň doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

IV. Platobné podmienky

 

Všetky úhrady prebiehajú štandardným spôsobom prostredníctvom bankového účtu výhradne v mene EURO. Vykonať platbu môžete, buď priamym vkladom na náš účet, ktorý je uvedený v sprostredkovateľskej zmluve, alebo bankovým prevodom.

Naša spoločnosť záväzne rezervuje vozidlo u obchodného partnera v zahraničí až po uhradení zálohy na náš účet.

Požadované úhrady:

 • v prípade hotovosti, 50% z ceny vozidla pri podpise zmluvy
 • v prípade, ak vozidlo nadobúdate formou leasingu/úveru, výška zálohy je dohodnutá akontácia

Do dvoch dní po dovoze je potrebné uhradiť:

 • zvyšných 50% z ceny vozidla pri hotovosti
 • dovozu vozidla, platí aj pri leasingu/úvere
 • cenu prihlásenia, platí aj pri leasingu/úvere

V. Dodacie podmienky – Dovoz

 

Dovoz tovaru – motorového vozidla realizuje spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. dvoma spôsobmi. V prvom prípade ide o dovoz na objednávku kde si zákazník vyberie vozidlo sám alebo spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. pripraví zákazníkovi zaujímavú ponuku a dovezie vozidlo osobne. Vozidlo musí byť dovezené v deklarovanom stave, teda musí presne zodpovedať popisu, ktorý mal zákazník k dispozícii v čase, keď sa pre jeho kúpu rozhodol.

V druhom prípade sa dovoz realizuje priamo zo zákazníkom. Znamená to teda, že po vopred dohodnutých podmienok si zákazník motorové vozidlo obhliadne a vyberie priamo na mieste predaja. („Miestom predaja“ sa rozumie predaj tovaru treťou stranou realizovaný prevažne mimo územia Slovenskej republiky)

VI. Záruka/ Reklamácie

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zodpovednosť za vady predaného vozidla

 

ABRUZZI GROUP s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má vozidlo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy  a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vozidla kupujúcim  v záručnej dobe. Záručná doba je 12 mesiacov. Kupujúci berie na vedomie a  súhlasí s tým, že  ABRUZZI GROUP s.r.o. nezodpovedá za:

 • vady vzniknuté predchádzajúcim použitím alebo opotrebovaním vozidla,
 • vady vzniknuté po prevzatí vozidla kupujúcim od predávajúceho,
 • vady, na ktoré bol  kupujúci predávajúcim  alebo jeho povereným zamestnancom výslovne upozornený,
 • vady zjavné, t.j. tie, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť,
 • vady uvedené v protokole o technickom stave vozidla a o odovzdaní a prevzatí vozidla,
 • vady vzniknuté neodbornou opravou alebo manipuláciou v inom ako servisnom zariadení predpísaným výrobcom
 • Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady vozidla a vady predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo čo vadu mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za bezodkladné oznámenie považujú zmluvné strany oznámenie v lehote do 8 dní.
 • Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia vozidla kupujúcim.

Všeobecné podmienky reklamácie

 

Pri  reklamácií je potrebné:

 • predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že vozidlo bolo zakúpené v ABRUZZI GROUP s.r.o.,
 • je oprávnená uplatniť ju osoba uvedená v predmetnej  kúpnej zmluve, alebo ňou splnomocnená osoba, na základe úradne overeného splnomocnenia ,
 • je potrebné, aby vozidlo spĺňalo všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu  (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.)

Uplatnenie práv reklamácie

V prípade, že  sa na vozidlo vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, je kupujúci povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za  vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, u subjektov uvedených v záručnom liste/servisnej knižke.

V prípade, že sa na vozidlo nevzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, kupujúci si uplatňuje právo  zo zodpovednosti za vady reklamáciou u predávajúceho, na adrese: ABRUZZI GROUP,  s.r.o., so sídlom Mierová 27, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika. Keďže spoločnosť ABRUZZI GROUP s.r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ obchodu postúpi danú reklamáciu tretej strane. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu, tiež vyjadrenie alebo oznámenie predávajúceho o postupe riešenia či výsledku reklamačného konania

Použiteľné právo

Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

 

VII. Ostatné

 

Obsah a dizajn tohto internetového obchodu je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01. 11. 2014 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenie. Zmena Obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety sa stane platnou a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovom obchode http://www.abrgroup.sk/

Existing User?

Lost your password?